КЗ Сумський Палац дітей та юнацтва
Понеділок, 27.05.2024, 17:03
ПДЮ на Facebook
Авторизація
Наш Палац
Відділи Палацу
Служби Палацу
СКАРБНИЧКА
Документи
Проекти Палацу
АРХІВ
ПартнериI. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Комунальний заклад Сумський Палац дітей та юнацтва (далі – Палац) є комплексним позашкільним навчальним закладом, який здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та поза навчальний час, забезпечує умови для творчого, різнобічного, вільного розвитку дітей, підлітків і молоді, сприяє їх творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля.

Комунальний заклад Сумський Палац дітей та юнацтва є правонаступником прав та обов`язків державної комунальної установи Палацу дітей та юнацтва та неприбутковою установою.

1.2. Повне найменування : комунальний заклад Сумський Палац дітей та юнацтва. Скорочене найменування: ПДЮ.

1.3. Юридична адреса Палацу: 40000, м. Суми, вулиця Соборна 37.

1.4. Палац у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями та наказами Сумської обласної державної адміністрації, рішеннями Сумської міської ради, Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 року №433, та цим Статутом.

1.5. Засновником Палацу є Сумська міська рада (далі - Засновник), а уповноваженим ним органом – управлінням освіти і науки Сумської міської ради (далі – Уповноважений орган). Засновник або Уповноважений орган здійснюють фінансування Палацу, його матеріально – технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, організовує будівництво, ремонти приміщень, їх господарське обслуговування.

1.6. Палац є юридичною особою, може від свого імені укладати угоди, набувати майнові й немайнові права, нести передбачену законодавством відповідальність бути позивачем і відповідачем у судах загальної юрисдикції. Палац має самостійний баланс, рахунки в установах банку (при необхідності може мати валютний рахунок),реєстраційні рахунки, спеціальні реєстраційні рахунки за власними надходженнями в органах Державного казначейства. Палац має гербову печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, емблеми та інші реквізити.

1.7. Палац несе відповідальність перед суспільством та державою за реалізацію державної політики в галузі позашкільної освіти, забезпечує дотримання санітарно – гігієнічного режиму та несе у встановленому законодавством України порядку відповідальність за життя і здоров`я дітей, працівників Палацу під час освітнього процесу.

1.8. Палац співпрацює з іншими навчально – виховними закладами, сім`ями, трудовими колективами, громадськими організаціями, творчими колективами, товариствами, фондами, громадянами.

1.9. Палац може входити до складу навчально – виховних комплексів, навчально – виховних об`єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами.

1.10. У встановленому законодавством порядку Палац сприяє створенню з ініціативи учасників навчально – виховного процесу дитячих і юнацьких громадських організацій, що діють відповідно до мети і програми Палацу.

1.11. Створення і діяльність політичних партій, громадсько – політичних і релігійних рухів тощо Палацом забороняється.

1.12. Палац самостійно розробляє, реалізує і запроваджує інвестиційні та інноваційні механізми, що забезпечує залучення інвесторів з метою виконання освітніх програм.

1.13. Палац організовує свою діяльність відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, що затверджуються директором.

2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПАЛАЦУ.

2.1. Метою діяльності Палацу є:

- вільний розвиток особистості та формування її соціально – громадського досвіду;
- виховання у гуртківців, учнів, слухачів почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

- формування здорового способу життя учасників навчально – виховного процесу.

2.2. Головними завданнями Палацу є:

- реалізація державної політики в галузі позашкільної освіти;
- створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення всебічних потреб у сфері наукової, технічної, художньо - естетичної, декоративно – прикладної творчості, еколого – натуралістичної, туристсько – краєзнавчої, фізкультурно – оздоровчої, військово – патріотичної та інших видів діяльності;
- організація дозвілля дітей і учнівської молоді;
- збереження та розвиток передового досвіду світової та національної практики позашкільної роботи з дітьми та учнівською молоддю, сприяння впровадженню якісно нових форм, методів і засобів навчання та виховання;
- створення системи пошуку, розвитку, підтримки юних талантів і обдарувань для формування творчої та наукової еліти в різних галузях суспільного життя, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді;
- формування в учнів та молоді національної самосвідомості, активної громадської позиції;
- задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до її інтересів, нахилів та здібностей;
- здійснення інформаційно – методичної та організаційно – масової роботи;
- виховання в учасників навчально – виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих.

2.3. Палац створює правові і матеріально – технічні умови для:
- плідної творчої діяльності педагогічних працівників;
- своєчасного впровадження і розвитку нових напрямків і авторських програм;
- втілення виробленої колективом концепції розвитку Палацу щодо: професійної свободи, прав на експеримент, підвищення кваліфікації, самостійного вибору форм і видів праці з колективом вихованців.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАЛАЦУ

3.1. Навчально – виховний процес у Палаці здійснюється диференційовано ( відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням віку, психофізичних особливостей, стану здоров`я) з використанням різноманітних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, лекції, конференції, семінари, курси, концерти, екскурсії тощо.

3.2. Палац самостійно розробляє програму своєї діяльності з урахуванням інтересів дітей, потреб сім`ї, інших освітніх установ, дитячих і юнацьких об`єднань і організацій, особливостей соціально – економічного розвитку рідного краю, його культурних традицій; самостійно вирішує питання підбору кадрів, здійснення освітньої, науково – методичної, фінансової, господарської діяльності у межах, визначених законодавством України та цим Статутом.

3.3. Навчально – виховний процес у Палаці здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, які затверджені Міністерством освіти і науки України, а також за навчальними планами і програмами, що затверджені місцевими органами виконавчої влади.

3.4. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у групах та об`єднаннях. Залежно від програми навчання проводиться від одного місця до кількох років.

3.5. Індивідуальне навчання в Палаці проводиться відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.6. Палац може організовувати проведення на своїй навчально – виховній базі виробничої та педагогічної практики учнів і студентів загальноосвітніх, професійно – технічних та вищих навчальних закладів.

3.7. Палац працює за річним планом роботи, погодженим з Уповноваженим органом, розробляє та затверджує програму реалізації головних напрямків діяльності з урахуванням особливостей соціально – економічного розвитку міста, інтересів дітей та учнівської молоді, потреб сім`ї, інших освітніх закладів, молодіжних та дитячих громадських організацій тощо.

3.8. Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, відділень, відділів, студій та інших творчих об`єднань у Палаці становить, як правило, 10 – 15 вихованців ( учнів, слухачів). Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об`єднань встановлює директор Палацу залежно від профілю, навчальних планів, програм, психофізіологічної доцільності та можливостей організації навчально – виховного, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців, учнів і становить не більше 25 вихованців ( учнів, слухачів).

3.9. Прийом до Палацу може здійснюватися протягом навчального року (залежно від комплектування гуртків, груп та інших творчих об`єднань) за бажанням вихованців (учнів, слухачів) і за згодою батьків або осіб, які їх заміняють, як на без конкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляє Палац. Прийом вихованців (учнів, слухачів) для здобуття допрофесійної, спеціальної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Для зарахування учнів до спортивних, спортивно - технічних, туристських, хореографічних, циркових об`єднань потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених гуртках.

3.10. До Палацу зараховуються вихованці (учні, слухачі), як правило, віком від 3 до 21 років.

3.11. З дозволу керівництва Палацу та за згодою керівника творчого об`єднання в його роботі разом з учнями можуть брати участь батьки, які надають колективові організаційну і практичну допомогу.

3.12. Навчання здійснюється в одновікових і різновікових об`єднаннях за інтересами (гурток, секція, студія, клуб, ансамбль, театр тощо).

3.13. Палац організовує роботу з учнями протягом календарного року. Навчальний рік починається 1 вересня. Комплектування гуртків, груп та інших творчих об`єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об`єднання. У канікулярні, святкові та неробочі дні Палац працює за окремим планом.

3.14. Палац створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

3.15. Тривалість одного заняття в Палаці визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців (учнів, слухачів):
- віком від 3 до 6 років - 30 хвилин;
- віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;
- старшого віку - 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об`єднання і визначаються робочим режимом щоденної роботи Палацу.

3.16. У Палаці гуртки, групи та інші творчі об’єднання класифікуються за трьома рівнями: 

   I рівень - початковий: творчі об`єднання, гуртки, клуби,  секції, студії загального розвиваючого спрямування. Вони сприяють виявленню творчих здібностей та обдарувань дітей, прищеплення інтересу до творчої діяльності.
   II рівень - основний: творчі об`єднання, які розвивають  інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації.
   III рівень - вищий : творчі об`єднання за інтересами для юних талантів, обдарованих дітей та учнівської молоді.

Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності творчого об`єднання, його кількісний склад, кількість годин для опанування програми тощо.

3.17. Педагогічний колектив Палацу працює згідно з розкладом навчальних занять, затверджених директором. Розклад складається на I, II півріччя та літній період з урахуванням педагогічної діяльності та максимальної економії часу керівника гуртка, студії, клубу, секції тощо.

3.18. Палац може організовувати роботу своїх учнівських об`єднань у приміщеннях загальноосвітніх шкіл, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, за місцем проживання дітей і підлітків, відповідно до укладених угод з адміністраціями цих закладів.

3.19. Для розвитку і підтримки стійких інтересів учнів, їх обдарувань і самовизначення у майбутній професії Палац проводить спільну роботу з науково – дослідними, творчими організаціями, вищими навчальними закладами, відкриваючи на своїй та їх базі лабораторії для творчої, експериментальної, науково – дослідної роботи, створює наукові об`єднання учнів, забезпечує роботу Малої Академії наук.

3.20. З метою подальшого розвитку інтересів і нахилів учнів, здобуття професійних навичок Палац може організувати при дотриманні правил техніки безпеки виконання замовлень підприємств, установ на виготовлення виробів, необхідних для народного господарства міста. При цьому характер і зміст роботи повинні сприяти формуванню і вдосконаленню знань і вмінь, передбачених програмами творчих об`єднань.

3.21. За результатами навчання Палац видає своїм випускникам відповідні документи про спеціальну професійну позашкільну освіту в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Випускникам, які в установленому порядку склади кваліфікаційні іспити, видається свідоцтво (посвідчення). Зразки свідоцтв (посвідчень) затверджуються Міністерством освіти і науки України. Виготовлення свідоцтв для Палацу здійснюється за рахунок власника.

3.22. Колектив Палацу організовує і проводить різноманітні міські, обласні, всеукраїнські, очно – заочні масові заходи: свята, змагання, огляди, олімпіади тощо; забезпечує різноманітність форм і змісту відпочинку, можливість вибору для одноразових непостійних відвідувачів Палацу, а також організованих груп дітей, учнівської молоді та сім`ї. У масовій роботі Палац взаємодіє з сім`єю, громадськими організаціями, навчальними закладами, позашкільними, культурно – освітніми, спортивними установами та організаціями міста.

3.23. У Палаці здійснюється методична робота, спрямована на удосконалення навчально – виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників закладу.

У Палаці можуть функціонувати методичні об’єднання за напрямами діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.
З метою вдосконалення системи навчання та виховання у Палаці можуть створюватися методичні ради, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники Палацу та інші учасники навчально-виховного процесу.
Згідно з рішенням Уповноваженого органу на підставі відповідних угод Палац може надавати інформаційно-методичну допомогу навчальним закладам міста, області, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

3.24. Палац може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами.

3.25. Палац проводить методичну і науково – практичну роботу з різноманітними соціальними інститутами, в тому числі на договірних основах.


4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

4.1. Учасниками навчально – виховного процесу Палацу є:
- вихованці, учні, слухачі;
- директор, заступники директора, педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально – виховного процесу;
- батьки або особи, які їх замінюють;
- представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у здійсненні навчально – виховного процесу.

4.2. Вихованці, учні і слухачі Палацу мають гарантоване державою право на:

- здобуття позашкільної освіти відповідно до особистих здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
- добровільний вибір виду діяльності;
- навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об`єднаннях Палацу;
- безпечні та нешкідливі умови праці;
- користування навчально – виробничою, науковою, матеріально – технічною, культурно – спортивною, корекційно – відновлювальною та оздоровчою базою Палацу;
- участь у різних видах навчальної та науково – практичної роботи: конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;
- представлення в органах громадського самоврядування Палацу;
- вільне вираження поглядів, переконань;
- захист від будь – яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства; від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність. 

4.3. Вихованці, учні, слухачі Палацу зобов’язані: 

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
- підвищувати свій загальний культурний рівень;
- дотримуватися морально – етичних норм;
- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
- бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна;
- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку Палацу.

4.4. Педагогічні працівники Палацу мають право на:

- внесення керівництву Палацу пропозицій щодо поліпшення навчально – виховного процесу, подання на розгляд керівництву Палацу та педагогічній раді пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів, слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у Палаці;
- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
- участь у роботі методичних об`єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування Палацу, в заходах, що пов`язані з організацією навчально – виховної роботи;
- проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи ;
- вибір педагогічно - обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами ;
- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;
- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
- об`єднання у професійні спілки, участь в інших об`єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

4.5. Педагогічні працівники Палацу зобов`язані:

- виконувати навчальні плани та програми;
- надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямків позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;
- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх нахилів та запитів, а також збереженню здоров`я;
- визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів, обирати адекватні засоби їх реалізації;
- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, учнями і слухачами морально – етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку Палацу, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;
- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і слухача, захищати його від будь – яких форм фізичного, психічного насильства, виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;
- берегти здоров`я вихованців, учнів і слухачів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
- виховувати повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних традицій, духовних і культурних надбань народу України;
- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
- вести документацію, пов`язану з виконанням посадових обов`язків ( журнали, плани роботи тощо);
- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
- дотримуватися вимог Статуту Палацу, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов`язки;
- брати участь у роботі педагогічної ради Палацу;
- виконувати накази і розпорядження директора Палацу, органів державного управління, до сфери управління яких належить заклад.

4.6. Педагоги, керівники гуртків, груп та інших творчих об`єднань Палацу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження у Палаці визначається директором Палацу згідно із законодавством і затверджується Уповноваженим органом .

4.8. Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється директором Палацу у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.9. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов`язків, крім випадків, передбачених законодавством.

4.10. Педагогічні працівники Палацу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

4.11. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування Палацу;
- звертатися до органів управління освітою, директора Палацу та органів громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;
- приймати рішення про участь своєї дитини в інноваційній діяльності Палацу;
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально – виховного процесу та зміцнення матеріально – технічної бази Палацу;
- захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах громадського самоврядування позашкільного навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

5. УПРАВЛІННЯ ПАЛАЦОМ

5.1. Управління Палацом здійснюється його Засновником. Засновник здійснює управління Палацом безпосередньо через Уповноважений орган відповідно до чинного законодавства.

5.2. Керівництво Палацом здійснює директор, який може бути тільки громадянином України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
Директор Палацу призначається на посаду та звільняється з посади міським органом управління освіти і науки за попереднім погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

5.3. Призначення на посаду та звільнення з посади заступників, педагогічних та інших працівників Палацу здійснює директор.

5.4. Директор Палацу:
- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
- організовує навчально – виховний процес;
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців, учнів та слухачів;
- створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами Палацу знань, умінь і навичок;
- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Палацу;
- організовує виконання кошторису доходів і видатків Палацу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або в органах Державного казначейства;
- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Палацу відповідно до законодавства;
- представляє Палац в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед Засновником та Уповноваженим органом за результати діяльності закладу;
- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно – освітніх закладів, підприємств, установ і організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально – виховному процесі;
- забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь – яких форм фізичного або психічного насильства;
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Палацу;
- затверджує посадові обов`язки працівників Палацу.

5.5. Директор Палацу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління Палацу.


5.6. Педагогічна рада Палацу:
- розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, виховної, організаційно – масової та інформаційно – методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об`єднань, а також питання дотримання санітарно – гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності Палацу, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об`єднань;
- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально – виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
- створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямками роботи;
- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.

5.7. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Палацу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два рази на рік.


6. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАЛАЦУ

6.1. Фінансово - господарська діяльність Палацу проводиться відповідно до законодавства та Статуту Палацу. 

6.2. Палац володіє, користується землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та вимог чинного законодавства.

6.3. Фінансово – господарська діяльність Палацу здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань та залучених коштів.

6.4. Додатковими джерелами формування коштів Палацу є:

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України;
- кредити банків;
- кошти гуманітарної допомоги;
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій , батьків вихованців і слухачів та окремих громадян.

6.5. Кошти, отримані Палацом з додаткових джерел фінансування, використовуються для проведення діяльності, передбаченої Статутом.

6.6. Палац у процесі проведення фінансово – господарської діяльності має право:
- самостійно розпоряджатися коштами відповідно до його Статуту;
- користуватися земельними ділянками, на яких він розташований, згідно чинного законодавства;
- розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно – оздоровчих, профільних таборів, туристичних баз;
- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту;
- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту Палацу.


7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ПАЛАЦУ

7.1. Матеріально – технічна база Палацу включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв`язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.

7.2. Майно Палацу, що закріплене за ним, належить йому на праві оперативного управління.
Відчуження майна Палацу , що закріплене за ним, заборонено.
Відповідно до чинного законодавства Палац має право здавати в оренду підприємствам, установам і організаціям, громадянам нерухоме майно, транспортні засоби та інші основні засоби, які належать йому на праві оперативного управління , а також списувати їх з балансу відповідно до чинного законодавства з дозволу Засновника та з погодження Уповноваженого органу.
Контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за Палацом майна здійснюється державним органом управління, до сфери управління якого належить заклад.

7.3. Для проведення навчально – виховної та спортивної роботи Палацу можуть надаватись в користування спортивні об`єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах, порядок надання яких визначається чинним законодавством. 

7.4. Порядок ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності встановлюється відповідно до чинного законодавства.


8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО.

8.1. Палац, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів, має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

Палац має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

8.2. Адміністрація Палацу здійснює підбір і несе відповідальність за підготовку і оформлення працівників та учнів для направлення їх за кордон ( з метою обміном досвідом, участі у різних заходах, конкурсах, оглядах, змаганнях, фестивалях, олімпіадах та інше).

8.3. Навчальне обладнання, прилади, що надходять із – за кордону для Палацу, проходять оформлення відповідно до чинного законодавства.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАЛАЦУ.

9.1. Припинення діяльності Палацу здійснюється у формі реорганізації або ліквідації у порядку, передбаченому чинним законодавством.

9.2. Рішення про реорганізацію Палацу приймає Засновник. У випадку реорганізації права та обов’язки Палацу переходять до правонаступників.

9.3. Ліквідація Палацу проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадку ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

9.4. Палац вважається ліквідованим чи реорганізованим після внесення відповідних змін до Державного реєстру.

9.5. Майно, що залишається після ліквідації Палацу, є комунальною власністю територіальної громади міста Суми.10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПАЛАЦУ.


10.1. Зміни та доповнення, що вносяться до Статуту, затверджуються Засновником, та підлягають державній реєстрації.Календар
«  Травень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Пошук
Останні новини
[18.02.2022]
у  Сумському Палаці дітей та юнацтва відновлюється освітній процес  для всіх вікових категорій. (0)
[17.02.2022]
День спонтанного прояву доброти в Сумському ПДЮ (0)
[17.02.2022]
В Сумському Палаці дітей та юнацтва стартували творчі звіти педагогів (0)
[14.02.2022]
Вихованка Сумського ПДЮ презентувала стоп-моушн до Дня закоханих (0)
[12.02.2022]
Наказ щодо термінів впровадження дистанційної форми навчання (0)
[11.02.2022]
Центр ігрової підтримки "Ладушки" пропонує переглянути "майстер-класи" (0)
Відвідувачі
Статистика

Всього в мережі: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Сумське ТЗТ на ФБ
Код банеру

Якщо бажаєте розташувати наш банер на своєму сайті, просто скопіюйте код із віконця!